Om P-LIGHT

Hem

BATTERIBACKUP MED UNIK LADDARE

FÖR SLÄP OCH TRAILERS

HYDRAULIK OCH ELKRAFT MED ÅTERLADDNING

VIA FORDONETS BELYSNINGSKRETS

VAD SÄGER LAGEN?

Sverige

Finland

Norge

Danmark

Tyskland

Belgien

Nedan följer ett utdrag som bl a berör hur släp & trailers ska belysas vid parkering.

 

Trafikförordning (1998:1276). (Sverige)

 

74 § När ett fordon har stannats eller parkerats på en väg skall fordonets parkerings- och baklyktor vara tända under mörker, skymning eller gryning och i övrigt när väderleken eller andra omständigheter gör det nödvändigt för att andra trafikanter skall uppmärksamma det.

 

Om fordonet inte är utrustat med parkerings- eller baklyktor skall det i stället ha annan belysning som är föreskriven för fordonet tänd. För ett fordon för vilket det saknas särskilda föreskrifter om lyktor eller strålkastare skall bestämmelserna i 73 § tillämpas. I övrigt får inga andra lyktor eller strålkastare än parkeringslyktor, baklyktor eller skyltlyktor vara tända.

 

Om ett motordrivet fordon, som är högst sex meter långt och två meter brett, parkeras längs kanten på en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer i timmen eller lägre, är det tillräckligt att parkerings- och baklyktor mot vägens mitt hålls tända, om inte ett annat fordon är kopplat till fordonet.

 

75 § Bestämmelserna i 74 § gäller inte om vägen är så väl belyst att fordonet ändå kan uppmärksammas tydligt på tillräckligt avstånd eller om fordonet stannats eller parkerats utanför körbanan och vägrenen.

 

Inte heller behöver belysning vara tänd på tvåhjuliga cyklar, mopeder eller motorcyklar utan sidvagn, om fordonet stannats eller parkerats längs vägens yttersta kant.

Källa: Trafikförordningen SE 74-75§

Nedan följer ett utdrag som bl a berör hur släp & trailers ska belysas vid parkering.

 

Vägtrafiklag 3.4.1981/267 (Finland)

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

37 §

Användning av ljus på stannat eller parkerat fordon

Då ett fordon stannats eller parkerats på en väg i mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderförhållandena eller av någon annan orsak är nedsatt, skall framljusen eller halvljusen eller, då sådana inte finns, andra för fordonet föreskrivna ljus vara tända, om vägen inte är så väl belyst att fordonet även annars tydligt kan observeras på tillräckligt avstånd. (14.2.1992/117)

Om ett fordon, enligt vad som närmare bestäms genom förordning, har parkerats i körbanans rikt-ning och inga andra fordon har kopplats till det, kan i en tätort i stället för de i 1 mom. nämnda lju-sen användas parkeringsljus. Ljuset skall vara tänt på den sida av fordonet som är vänd mot trafiken eller, om fordonet parkerats mitt på körbanan, på båda sidorna. (14.2.1992/117)

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas inte på fordon som stannats eller parkerats på parkeringsplats utanför körbana, ej heller eljest på cykel eller moped som stannats eller parkerats utanför körbana.

Varningsblinker, som innebär att alla körriktningsljus blinkar samtidigt eller turvis framtill och bak-till, får användas endast om det på grund av en olycka, ett fel eller någon annan tvingande omstän-dighet varit nödvändigt att stanna fordonet på en plats där det kan medföra särskild fara för den öv-riga trafiken. (27.11.1987/873)

 

Tieliikennelaki 3.4.1981/267 (Suomi)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

37 §

Valojen käyttö pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa

Tielle pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa on pimeän tai hämärän aikana tai näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut pidettävä etu- tai lähivalot tai, milloin niitä ei ole, muut ajoneuvolle määrätyt valot sytytettyinä, jollei tie ole niin hyvin valaistu, että ajoneuvon voi muutoinkin selvästi havaita riittävän etäältä. (14.2.1992/117)

Jos asetuksessa tarkemmin määritelty ajoneuvo on pysäköity ajoradan suuntaisesti eikä siihen ole kytketty muuta ajoneuvoa, voidaan taajamassa 1 momentissa mainittujen valojen sijasta käyttää pysäköintivaloa. Valon on oltava sytytettynä liikenteen puoleisella sivulla tai ajoradan keskelle py-säköitäessä molemmilla sivuilla. (14.2.1992/117)

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta ajoneuvoon, joka on pysäytetty tai pysäköity ajoradan ulkopuolella olevalle pysäköintipaikalle, eikä muutoinkaan polkupyörään tai mopoon, joka pysäyte-tään tai pysäköidään ajoradan ulkopuolelle.

Suuntavalojen hätävilkkukytkentää, jolloin kaikki suuntavalot vilkkuvat samanaikaisesti tai vuoro-tellen edessä ja takana, saa käyttää vain, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakotta-van syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle. (27.11.1987/873)

 

Nedan följer ett utdrag som bl a berör hur släp & trailers ska belysas vid parkering.

 

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). (Norge)

 

DATO: FOR-1986-03-21-747

DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet)

AVD/DIR: Veg- og baneavd.

PUBLISERT: I 1986 s 247

IKRAFTTREDELSE: 1986-10-01

SIST-ENDRET: FOR-2008-02-29-197

ENDRER:

GJELDER FOR: Norge

HJEMMEL: LOV-1965-06-18-4-§2, LOV-1965-06-18-4-§4, LOV-1965-06-18-4-§6, LOV-1965-06-18-4-§11

RETTET: 27.05.2004 (§ 2 nr. 4)

KORTTITTEL: Trafikkreglene

 

§ 15. Bruk av lys

 

1. Lys som er påbudt for kjøretøy, skal være tent under kjøring når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gi føreren tilstrekkelig synsfelt eller for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant. Under kjøring med motorvogn skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent.

 

2. Fjernlys må ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet. Det samme gjelder ved møte med jernbanetog, sporvogn eller fartøy som føres langs vegen.

 

3. Nærlys skal nyttes når fjernlys ikke er påkrevd eller ikke er tillatt brukt.

 

4. Parkeringslys skal være tent under stans eller parkering på veg når lys- eller siktforhol-dene gjør det påkrevd for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant. Fjernlys eller nærlys må ikke være tent under stans eller parkering som nevnt i første ledd.

 

5. Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for. Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.

 

6. Denne paragraf gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.

Nedan följer ett utdrag som bl a berör hur släp & trailers ska belysas vid parkering.

 

Færdselsloven (LBK nr 1058 af 04/11/2008). (Danmark)

 

§ 33. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal de påbudte lygter holdes tændt. På flere sammenkoblede køretøjer er det

kun nødvendigt at holde baglygter tændt bagest på vogntoget og nummerpladebelysningen tændt ved vogntogets bageste nummerplade.

Stk. 2. Fjernlys (langt lys) skal anvendes, når førerens synsvidde under hensyn til køretøjets hastighed ellers er utilstrækkelig til sikker kørsel.

Stk. 3. Fjernlys (langt lys) må ikke anvendes:

1) på strækning, hvor vejen er tilstrækkeligt oplyst,

2) ved møde med andet køretøj i sådan afstand fra dette, at føreren kan blændes,

3) ved møde med tog, som fremføres langs med vejen, hvis der kan opstå risiko for blænding ved anvendelse af fjernlys, eller

4) ved kørsel bag efter et andet køretøj, såfremt den forankørende kan blændes af fjernlyset og anvendelse af nærlys under hensyn til køretøjets hastighed og lysforholdene i øvrigt giver føreren tilstrækkelig synsvidde til sikker kørsel.

Stk. 4. Såfremt fjernlys (langt lys) efter stk. 2 ikke findes påkrævet, kan nærlys (kort lys) anvendes. Hvis fjernlys (langt lys) i medfør af stk. 3 ikke må anvendes, skal nærlys (kort lys) anvendes.

Stk. 5. Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter. Hjælpelygter må ikke anvendes til andet formål end det, hvortil lygten er bestemt.

Stk. 6. Lygter må ikke anvendes således, at andre førere kan blændes.

Stk. 7. Anvendelse af andre lygter og andre refleksanordninger end påbudt eller tilladt i denne lov eller de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, er forbudt.

 

§ 33 a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om fritagelse for pligten til at anvende nærlys m.v. ved lejlighedsvis kørsel med veterankøretøjer og ved kørsel med køretøjer under opbygning eller reparation.

Stk. 3. § 33, stk. 7, gælder også ved kørsel uden for lygtetændingstiden.

 

§ 34. Køretøjer, der ikke skal være udstyret med lygter, skal i lygtetændingstiden være afmærket efter bestemmelser, der fastsættes af transportministeren. Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om afmærkning af ridende.

 

§ 35. Er køretøj i lygtetændingstiden standset eller parkeret på vej, skal køretøjets positionslys (parkeringslys), baglygter og nummerpladebelysning holdes tændt. Justitsministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte bestemmelser om, at også andre lygter end dem, der er nævnt i 1. pkt., skal eller kan holdes tændt.

Stk. 2. Køretøj, der ikke skal være udstyret med lygter, skal, når det i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på vej, være afmærket efter bestemmelser, der fastsættes af transportministeren.

Stk. 3. Andre lygter end dem, der er omfattet af stk. 1 og 2, må ikke holdes tændt.

Stk. 4. Er et motordrevet køretøj, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, parkeret langs vejens kant i tættere bebygget område, behøver kun positionslys (parkeringslys) og baglygte mod vejens midte at være tændt, medmindre køretøjet er tilkoblet andet køretøj. Justitsministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte bestemmelser om, at der i stedet kan anvendes særlig sidelygte.

Stk. 5. Ved standsning eller parkering af sammenkoblede køretøjer gælder bestemmelsen i § 33, stk. 1, 2. pkt afstand, eller såfremt det er standset eller parkeret på parkeringsplads eller andet afmærket område for parkering.

 

§ 36. § 35 gælder ikke, såfremt vejen er så godt oplyst, at køretøjet tydeligt kan iagttages på tilstrækkelig

StVO § 17 Beleuchtung

 

(1) Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen zu benutzen. Die Beleuchtungseinrichtungen dürfen nicht verdeckt oder verschmutzt sein.

 

(2) Mit Begrenzungsleuchten (Standlicht) allein darf nicht gefahren werden. Auf Straßen mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung darf auch nicht mit Fernlicht gefahren werden. Es ist rechtzeitig abzublenden, wenn ein Fahrzeug entgegenkommt oder mit geringem Abstand voraus-fährt oder wenn es sonst die Sicherheit des Verkehrs auf oder neben der Straße erfordert. Wenn nötig, ist entsprechend langsamer zu fahren.

 

(2a) Krafträder müssen auch am Tag mit Abblendlicht fahren.

 

(3) Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tag mit Ab-blendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begren-zungsleuchten. An Krafträdern ohne Beiwagen braucht nur der Nebelscheinwerfer benutzt zu wer-den. Nebelschlußleuchten dürfen nur dann benutzt werden, wenn durch Nebel die Sichtweite weni-ger als 50 m beträgt.

 

(4) Haltende Fahrzeuge sind außerhalb geschlossener Ortschaften mit eigener Lichtquelle zu beleuchten. Innerhalb geschlossener Ortschaften genügt es, nur die der Fahrbahn zuge-wandte Fahrzeugseite durch Parkleuchten oder auf andere zugelassene Weise kenntlich zu machen; eigene Beleuchtung ist entbehrlich, wenn die Straßenbeleuchtung das Fahrzeug auf ausreichende Entfernung deutlich sichtbar macht. Auf der Fahrbahn haltende Fahrzeuge, ausgenommen Personenkraftwagen, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t und Anhänger sind innerhalb geschlossener Ortschaften stets mit eigener Lichtquelle zu be-leuchten oder durch andere zugelassene lichttechnische Einrichtungen kenntlich zu machen. Fahrzeuge, die ohne Schwierigkeiten von der Fahrbahn entfernt werden können, wie Kraft-räder, Fahrräder mit Hilfsmotor, Fahrräder, Krankenfahrstühle, einachsige Zugmaschinen, einachsige Anhänger, Handfahrzeuge oder unbespannte Fuhrwerke dürfen bei Dunkelheit dort nicht unbeleuchtet stehen gelassen werden.

 

(4a) Soweit bei Militärfahrzeugen von den allgemeinen Beleuchtungsvorschriften abgewichen wird, sind gelb-rote retroreflektierende Warntafeln oder gleichwertige Absicherungsmittel zu verwenden. Im übrigen können sie an diesen Fahrzeugen zusätzlich verwendet werden.

 

(5) Führen Fußgänger einachsige Zug- oder Arbeitsmaschinen an Holmen oder Handfahrzeuge mit, so ist mindestens eine nach vorn und hinten gut sichtbare, nicht blendende Leuchte mit weißem Licht auf der linken Seite anzubringen oder zu tragen.

 

(6) Suchscheinwerfer dürfen nur kurz und nicht zum Beleuchten der Fahrbahn benutzt werden.

 

Koninkljk Besluit 1 december 1975

 

27.5. BEPERKING VAN HET LANGDURIG PARKEREN

 

27.5.1. Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren.

 

27.5.2. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

 

27.5.3. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten parkeren.

 

27.6. De beperkte parkeertijd, bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.

 

 

Art. 31. GEBRUIK VAN DE LICHTEN BIJ HET STILSTAAN OF PARKEREN.

 

31.1. Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, moet de aanwezigheid op de openbare weg van de hierna vermelde voertuigen, weggebruikers en dieren, op de volgende wijze gesignaleerd worden :

 

31.1.1. Motorvoertuigen, met uitzondering van de tweewielige bromfietsen, volgens de voorgeschreven uitrusting :

vooraan, door een of twee witte of gele standlichten;

achteraan, door een of twee rode lichten.

Evenwel :

1° bij mistig weer, sneeuwval of felle regen, mogen de dimlichten of voormistlichten gebruikt worden;

2° bij mistig weer, sneeuwval of felle regen mogen ook de achtermistlichten gebruikt worden.

3° binnen de bebouwde kommen mogen de standlichten en de rode achterlichten vervangen worden door een parkeerlicht, wanneer het voertuig evenwijdig met de aslijn van de rijbaan geplaatst is en er geen aanhangwagen aan gekoppeld is.

Alleen het parkeerlicht dat zich aan de kant van de aslijn van de rijbaan bevindt, mag gebruikt worden

.

31.1.2. Voertuigen, weggebruikers en dieren, vermeld in artikel 30.3., met uitzondering van de rijwielen: door dezelfde lichten als voorgeschreven wanneer zij de openbare weg volgen; wanneer die lichten, om technische redenen, niet kunnen gebruikt worden: vooraan, door een wit of geel licht;

achteraan, door een rood licht.

Die lichten worden aan de kant van de aslijn van de rijbaan aangebracht. Onder de in 31.1.1.3° bepaalde voorwaarden mogen de niet aangekoppelde aanhangwagens eveneens gesignaleerd worden door een parkeerlicht.

 

31.2. Het gebruik van de in artikel 31.1. voorgeschreven lichten is alleen

verplicht wanneer de openbare verlichting niet toelaat het voertuig van op

ongeveer 100 meter duidelijk te zien.

P-LIGHT - Midi

P-LIGHT - Maxi

P-LIGHT - Maxi XL

P-LIGHT - Hydro Comp

P-LIGHT - Magnum

P-LIGHT Magnum Frame

P-LIGHT - Reservdelar

P-LIGHT - Hydro

SNABBNAVIGERING PRODUKTER

P-LIGHT - Nyhet!

Kommer snart!

P-LIGHT är ett registrerat & skyddat varumärke i EU  - © All Copyright ägs av InnoNet AB - Sweden

Våra produkter är typgodkända

enligt ECE-reglemente 10

Tillverkningen

sker i Sverige

Utveckling, Tillverkning och Försäljning: InnoNet AB | Olvägen 7 | 342 50 Vislanda | Tel: +46 472-483 83 | info@innonet.se